Cover der Zeitschrift Literatura Mondo: Zeichnung eines Feldes vor blauem Himmel

Adresaro de J.E.I.  1929

Adresaro de la personoj, kiuj ellernis la lingvon "Esperanto"  1889

Adresaro de la Sovjetlandaj Esperantistaj organizaĵoj. La unua serio (1–100)  1921

Amerika esperantisto  1906–1931

Amikeco  1925–1926

Antaŭen esperantistoj  1903–1914

Argentina esperantisto  1917–1943

Aŭstria esperantisto  1924–1938

Aŭstria Esperanto-raporto  1922–1923

Aŭstria Esperanto-revuo. Oficiala organo de la Aŭstria Esperantista Federacio  1946–1950

Belga esperantisto  1908–1940

La belga sonorilo. Gazeto esperantista eliranta ĉiumonate en Belgujo  1902–1914

Bohema esperantisto  1902–1912

Brazila esperantisto  1907–1947

The British Esperantist  1905–1948

Bulgara esperantisto  1907–1946

Bulteno de Aŭstria Esperantista Federacio  1936–1938

Bulteno de Centra Komitato de Sovetrespublikara Esperantista Unio  1929–1933

Bulteno de la Internacia Labor-Oficejo  1923–1932

Bulteno de Internacia Scienca Asocio Esperantista  1926–1939

Bulteno de Sovetlanda Esperantista Unio  1926–1928

Časopis Českých Esperantistů  1907–1914

Český esperantista  1902–1912

Cirkulero / Svisa Esperanto-Societo  1927–1929

Cosmoglotta (Serie B)  1935–1950

Dana esperantisto  1908–1912

Danlando. Esperantista gazeto  1912–1913

Dansk Esperanto-blad  1928–1947

Dansk Esperanto-tidende  1939–1943

Danubo  1910–1912

La dek-sepa  1910–1914

Dia regno. Kristana Esperanto-gazeto  1908–1934

Ekstera cirkulero  1934–1935

Esperanta stelo. Oficiala organo de la Esperanta Grupo Casal Catala  1912

The Esperantist  1903–1905

L'esperantista català. Organ de la Federació Catalana d'Esperantistes  1924

L'espérantiste. Organe propagateur de la langue internationale "Esperanto"  1898–1909

La esperantisto  1889–1895

La esperantisto. Oficiala organo de Japana Esperanto-Asocio  1929–1931

Esperanto  1905–1953

Esperanto. Raporto de Centra Dana Esperantista Ligo  1913–1919

Esperanto bladet  1907

Esperanto kaj la blinduloj. Jarlibro por 1910  1910

The Esperanto Monthly  1913–1919

Esperanto in Deutschland. Reichsmitteilungsblatt der Neuen Deutschen Esperanto-Bewegung  1934–1935

Esperanto internacia  1936–1947

Esperanto-Post  1948–1950

Esperanto triumfonta  1920–1924

Espero de Katalunjo. Butlleti mensual de l'Aplech Esperantista de Catalunya  1905

Espero pacifista  1905–1908

Fervoja esperantisto  1910–1914

Flandra esperantisto  1929–1937

For la milito. Organe officiel de la "Ligue des Espérantistes Pacifistes"  1936–1937

La forta voko. Dana Esperanto gazeto  1926–1928

Franca esperantisto  1908–1947

France Esperanto  1918–1924

Germana esperantisto  1905–1935

Germana Inform-Servo (GIS)  1935

German-aŭstria esperantisto. Organ für die internationale Hilfssprache Esperanto  1910

German-aŭstria esperantisto. Oficiala organo de la Ligo de Germanlingvaj Esperantistaj Grupoj en Aŭstrio  1911–1914

Espero katolika  1903–1950

Espero pacifista  1905–1908

Harmonio. Oficiala organo de la Esperanto-Societo "Harmonio"  1937–1938

Helvetia. Organ del Sviss Association por Occidental  1929–1933

Herezulo  1935–1936

Heroldo de Ĉinio  1939–1942

Heroldo de Esperanto  1925–1941

Hispana esperantisto  1917–1923

Hispana Esperanto. Ilustrita ĉiumonata gazeto, aldono al Hispana Esperanto-biblioteko  1928–1930

Hispana Esperanto-gazeto. Organo oficial de la Asociación Esperantista Española  1931–1936

Hungara esperantisto  1909–1926

Ido. Jurnalo por la propago ed exercado dil Internaciona Linguo. Monatal organo por la Linguo Internaciona  1923–1929

Informa bulteno / Esperanta Grupo Barcelona Stelo  1928–1930

Informaj raportoj. Oficiala organo por la Ligo de Germanlingvaj Aŭstriaj Grupoj Esperantistaj  1908–1910

Informaj raportoj de Aŭstriaj Esperanto-societoj  1934–1936

Informilo / Novosibirska Komitato de Sovetrespublikara Esperantista Unio  1927–1930

Informilo. Oficiala monata organo de la Nederlanda Esperanto-Gruparo  1935–1938

Informoj de Unua Esperanto-Unuiĝo en Wien kaj Esperanto-Organizo de Ofichavantoj de urbo Wien  1930–1934

Informoj por la anoj de la Aŭstria Katolika Ligo Esperantista  1914–1932

Internacia bulteno  1914–1918

Internacia Esperanto-servo de Aŭstrio  1947

Internacia pedagogia revuo  1908–1939

Internacia revuo medicina en Esperanto – Deutsch – Englisch – Español – Français – Italiano, etc.  1906

Internacia scienca revuo  1906–1923

International language  1924–1931

ISK. Organo de Internacio de Socialista Kunbatalo  1929–1933

Itala esperantisto; oficiala organo de la Itala Esperanto Asocio  1911–1914, 1919, 1921

Itala Esperanto-revuo  1913–1931

Japana esperantisto; internacia ilustrata revuo 1906–1911, 1914–1916

Jarlibro. Tutmonda Asocio de Geinstruistoj Esperantistaj  1925

Jarlibro de la Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista  1926–1938

Jarlibro de la Lingva Komitato kaj de ĝia Akademio  1926–1938

Jarlibro de Sennacieca Asocio Tutmonda  1923–1948

Jarlibro de la Tutmonda Esperantista Kuracista Asocio  1909–1910

Jarlibro de Universala Esperanto-Asocio  1908–1939

Juna esperantisto  1903–1914

Kataluna esperantisto  1910–1936

Kataluna nacio. Internacia revuo kataluna  1909

Klubaj raportoj. Kvaronjaraj sciigoj por la membroj de la "Esperanta Klubo Wien"  1907

Kosmoglott (Serie A)  1922–1950

La kritika observanto. Revuo politika kaj kultura  1937

Kroata esperantisto. Oficiala organo de la "Društvo Hrvatskih Esperantista"  1909–1911

Laborista esperantisto. Orgaan van de Federatie van Arbeiders-Esperantisten in het Gebied van de Nederlandse Taal  1933–1948

Laboro. Monata organo de Portugala Laborista Esperanto-Federacio  1920–1921

La langue auxiliaire  1911–1914

La lernanto  1928–1930

Libera tribuno. Sendependa revuo eldonata de Laborista Esperanto-Kunularo  1946

Liberpensulo  1925–1927

Lingua internationale  1911–1912

Lingvo Internacia  1895–1914

Lingvo Internacia. Literatura aldono  1905,  1906,  1908

Literatura almanako de Lingvo Internacia  1909–1910

Literatura mondo  1923–1949

Litova stelo  1922–1940

La marto  1910–1933

Международный язык  1925–1936

Mondo. Sueda Mondolinguala Jurnalo  1912–1934

Nederlanda esperantisto. Orgaan van de Nederlandse Esperantisten-Vereniging "La Estonto Estas Nia"  1934–1937

Nederlanda katoliko. Maandblad, officieel orgaan van den Nederl. R.-Kath. Esperantistenbond  1910–1947

La nova epoko  1932–1933

La nova etapo. Literaturo - kulturo - lingvoscienco  1932–1933

Nova tempo. Internacia revuo por komunaj kulturlaboroj kaj mondrilatoj  1919–1922

Oficiala bulteno de T.E.K.A. (Tutmonda Esperanta Kuracista Asocio)  1911–1912

Oficiala gazeto esperantista  1908–1922

Oficiala informilo  1929–1931

Ondo de Daŭgava  1926–1934

La Ondo de Esperanto  1909–1917

Per unu voĉo. Organo de la Laborista Esperanto-Kunularo  1945–1946

Pola esperantisto  1906–1949

Popola fronto. Informa bulteno internacia pri hispana lukto kontraŭ la faŝismo  1936–1939

Portugala esperantisto. Orgão mensal do movimento esperantista português  1936

Portugala revuo  1909–1914

Portugal - Esperanto. Orgão oficial da Associação Portuguesa de Esperanto  1926

La praktiko  1932–1950

La progreso. Ĉeĥoslovaka Organo Esperantista  1918–1935

Progreso esperantista. Boletin de informacion de la Confederacion Esperantista Española  1931–1933

Progreso. Oficiala organo di l'Uniono por la Linguo Internaciona  1909–1938

Proleta voĉo. Oficiala organo de Prolet-Esperantista Unio de Iber-Amerikaj Landoj  1932–1936

Raportoj de la Esperanto-Societo "Danubio"  1934–1938

La rekta vojo. Aldono al "Progreso esperantista"  1934

La revuo  1906–1913

La revuo orienta  1920–1943

Roma esperantisto 1908

Rondiranto. Ilustrita gazeto de l' bulgaraj esperantistoj  1902–1904

Rund um die Welt  1909–1914

Ruslanda esperantisto  1905–1909

Scienca gazeto. Internacia monato revuo pri scienco kaj industrio. Oficiala organo de Internacia Scienca Asocio Esperantista  1912–1914

Scienca gazeto  1932–1940

La semanto. Dumonata literatura gazeto en Esperanto  1918

Sennacieca revuo  1921–1939

Sennaciulo  1925–1948

La Socialisto  1926–1934

La stelo de l' feliĉo. Literatura aldono al la monata gazeto "Dia Regno"  1912

Stelo kataluna. Monata revuo pri scienco, arto, kaj Esperanta movado  1908

Suisian idisto  1921–1922

La suno hispana  1904–1927

Sur posteno. Organo de IPE kaj SEU  1933–1935

Sveda laborista esperantisto  1923–1947

Svisa espero  1903–1949

Svissia. Bulletin mensual del Sviss Association por Occidental  1928

Tra la mondo  1905–1908

Tutmonda espero. Kataluna esperantisto. Ĉiumonata revuo organo de la kataluna esperantistaro  1908–1914

Tutmonda jarlibro esperantista  1904–1910

Ukraina stelo  1913–1923

Universo. Internacia revuo por la belo  1909–1912

Unueco. Organo de Barcelona IPE-Grupo  1936–1937

U.Ŝ.E.-eĥo  1930–1937

Vegetarano. Trimonata bulteno. Oficiala organo de la internacia Vegetara Ligo Esperantista  1914–1937

Verda mondo  1925–1935

Verda revuo  1935–1938

Vespera horo. Oficiala organo Esperantista por Germana Svisujo  1910

Voĉo de farmaciistoj. Internacia esperanta farmaciista revuo  1909–1910

Volapükabled lezenodik  1897–1906

Volapükabled zenodik/lezenodik  1881–1890/1891–1896

Die Weltsprache. Pressedienst und Nachrichtenblatt des Bundes der Esperantofreunde  1928–1929

Die Weltsprache Esperanto. Zeitschrift für Anfänger und Fortgeschrittene  1937–1938

Alert
Reading rooms at Heldenplatz and the departments

Due to maintenance work, the reading rooms at Heldenplatz and all departments will be closed from Thursday, July 25 to Monday, August 5, 2024.

Due to the shutdown of the ordering system, no media orders can be accepted from Wednesday, July 24, 2024, 4 pm to Friday, August 2, 2024, 4 pm. The first book collection will take place again on Monday, August 5, 2024.

State Hall

Due to an event, the State Hall will be closed on August 28, 2024.